Temos struktūra

 • Pagalbinės priemonės / Вспомогательные средства

 • ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

  Попробуйте пройти курсы со словами в Memrise, специально подготовленные для Вас, и обучение станет увлекательным, а полученные знания наверняка надолго  останутся в вашей памяти!

  💡Не ждите и начните прямо сейчас:

  A 1.1. уровень - https://app.memrise.com/groups/

  💭 Уже выучили слова Вашего курса? А может хотите их повторить? Приобретайте карточки на другие курсы и не переставайте совершенствоваться! Мы особенно рекомендуем попробовать пройти курс по изучению форм глаголов прошедшего времени!

  💡 Ссылка на покупкуhttps://tickets.paysera.com/en/step/zodziu-korteles/select  

  После покупки нужных карточек со словами Вы получите инструкции и сможете присоединиться к курсу Memrise.


   💭 Хотите не только улучшить свой словарный запас, но и более широко рассмотреть грамматику, закрепить имеющиеся знания и дополнительно попрактиковаться? Приобретайте курс PATS+ с видеоуроками от опытных лекторов, дополнительными учебными материалами и заданиями на повторение, предназначенный для самостоятельного обучения и повторения!  

  💡 Ссылка на покупку!: https://tickets.paysera.com/lt/step/pats-pamokose/select 


  Перейдя по ссылке, Вы попадёте на нашу страницу в Facebook, где мы анонсируем новости, делимся своими радостями и другими событиями. Приглашаем Вас стать участниками сообщества!


  💡Нашу страницу в Facebook можете найти здесь:

  https://www.facebook.com/siaureskryptimi  

  Вы также можете найти нас в LinkedIn и Instagram!

     

 • Литовские грамматические карточки

  Купить 6 карточек (существительные, прилагательные и числительные):

  https://tickets.paysera.com/lt/event/vartykles


 • фильм PARADAS

 • Mokymosi ištekliai

 • Įvadinė pamoka / Вводный урок

 • 7 pamoka

  Gebėsite kalbėti apie savo dienos rutiną ir valgymo įpročius.


  Ko mokysimės:
  1.  Spalvų pavadinimus.
  2. Naujų žodžių, skaitydami tekstą apie valgymo įpročius.
  3. Nusakyti laiką.
  4. Paklausti, kiek dabar valandų bei atsakyti į tokį klausimą.

   

  Pamokos eiga:

  1. Pamoka pradedama mokantis spalvų pavadinimų. Ištarki spalvų pavadinimus, įsigilinki į žodžių galūnes, kaip atrodo moteriškoji ir vyriškoji giminės. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki Albiną ir pasakyki keletą sakinių apie jį. Ką Albinas mėgsta ir t.t. (2, 3 skaidrės)

  3. Skaityki tekstą toliau, atkreipki dėmesį į naujus žodžius. Skaitydamas(-a) taisyklingai tarki balsius ir priebalsius. Atliki kitose skaidrėse esančias užduotis, vėliau pasitikrinki atsakymus. (4, 5, 6 skaidrės)

  4. Prisiminki skaičius, atkreipki dėmesį, kaip sudaromi kelintiniai skaitvardžiai. Užpildyki likusias tuščias vietas. (7 skaidrė)

  5. Perskaityki klausimus. Taisyklingai tarki žodžius. Parašyki pateiktiems klausimams atsakymus ir juos garsiai perskaityki. (8, 9, 10 skaidrės)

  6. Perskaityki klausimus apie save. Atsakyki į šiuos klausimus, atsakymus užrašyki. (11 skaidrė) • 8 pamoka

  Gebėsite nurodyti, kada atliekami dienos rutinos veiksmai. Susipažinsite su aktualiu žodynu, reikalingu pokalbiui apie pomėgius.


  Ko mokysimės:
  1. Pasikartosime laiką, atkreipsime dėmesį į sudėtingesnius pavyzdžius.
  2. Atsakyti į klausimą „Kada ... ?“.
  3. Skaitydami tekstą plėsite žodyną.

   

  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki praeitos pamokos medžiagą apie laiką. Garsiai perskaityki klausimus, taisyklingai tarki kiekvieną žodį. (1 skaidrė)

  2. Užbaiki pildyti trūkstamus skaičių pavadinimus, naudokis pavyzdžiais pateiktais skaidrėje. (2 skaidrė)

  3. Perskaityki pavyzdžius iš trumpo pokalbio apie valandas. Taisyklingai ištarki visus žodžius. Išmoki, kaip pasakyti tokio tipo valandas ir minutes. (3 skaidrė)

  4. Išmoki, kaip pasakyti laiką, kai minutės yra iki 10 ir nuo 10. Atkreipki dėmesį į žodžių galūnes. Kitoje skaidrėje esančius laikus pasakyki pats. (4, 5 skaidrės)

  5. Išsiaiškinki, kaip atsakyti į klausimą „Kada tu ...?“ Atsakyki į pateiktus klausimus pats(-i). (6 skaidrė)

  6. Perskaityki tekstą apie Rasą ir Vytą. Taisyklingai tarki žodžius, jei pastebi nežinomų žodžių, susipažinki su jų reikšme. Atsakyki į kitoje skaidrėje esančius klausimus apie tekstą. (7, 8, 9 skaidrės)

  7. Trumpai parašyki apie Rasą ir Vytą pagal pateiktus raktinius žodžius. Kitoje skaidrėje rasi tą patį tekstą. Įrašyki tinkamus žodžius į tuščius laukelius tekste. (10, 11 skaidrės)
 • 9 pamoka

  Gebėsite išsamiai papasakoti ir aprašyti savo ryto rutiną.


  Ko mokysimės:
  1. Atpažinti minkštumo ženklą ir taisyklingai ištarti jo paveiktus garsus.
  2. Atpažinti esamojo laiko veiksmažodžius tekste.
  3. Skaityti tekstą apie ryto rutiną, papasakoti apie kito žmogaus ar apie savo rytą.
  4. Frazių, skirtų laisvalaikio praleidimui.

   

  Pamokos eiga:

  1. Perskaityki žodžius su minkštumo ženklu. Perskaityki taisyklę ir kiekvieną žodį ištarki taisyklingai. Kitoje skaidrėje yra diktantas, užpildyki laukelius trūkstamomis raidėmis, dvibalsiais ar minkštumo ženklais. (1, 2 skaidrės)

  2. Perskaityki sakinius. Juose pabrauki veiksmažodžius. Pagal pateiktus sakinius sugalvoki naujų pavyzdžių, kuriuose panaudotumei šiuos veiksmažodžius. (3 skaidrė)

  3. Perskaityki pavyzdinius sakinius, pats(-i) atsakyki į tris pateiktus klausimus raštu. (4 skaidrė)

  4. Perskaityki tekstą, atkreipki dėmesį į paryškintus žodžius, skaitydamas(-a) tarki kiekvieną žodį taisyklingai. Pavartodamas(-a) raktinius žodžius, esančius kitoje skaidrėje, papasakoki apie Tomo rytą. Atkreipki dėmesį, kaip pasakyti valandas. (5, 6 skaidrės)

  5. Parašyki apie save. Parašyki panašų tekstą, kaip skaitei apie Tomą, apie save. Tau padės 7 skaidrėje esantys klausimai. (7 skaidrė)

  6. Šios pamokos dokumentuose suraski testą, kuris padės pasitikrinti, ko buvo išmokta per pirmąsias 10 pamokų. Testas yra skirtas savikontrolei. • 10 PAMOKA

  Gebėsite nusakyti esamuoju laiku paprastas savo ar kitų žmonių veiklas.


  Ko mokysimės:
  1. Nusakyti įvairias veiklas ir užsiėmimus esamuoju laiku.
  2. Prisiminsime ir išmoksime naujų laiko išsireiškimų.
  3. Nusakyti veiksmus skirtingais asmenimis.
  4. Skaityti tekstą apie šeimą ir jos rutiną, rasti tekste veiksmažodžius.

  Pamokos eiga:

  1. Perskaityki frazes ir susipažinki su skirtingomis veiklomis. (1, 2 skaidrės)

  2. Prisiminki ir išnagrinėki naujus laiko, dienos meto ir veiksmų eigos išsireiškimus. (3 skaidrė)

  3. Prisiminki esamojo laiko veiksmažodžių vienaskaitos asmenavimą. Prisiminki, ką reiškia veiksmažodžiai skaidrės apačioje. Išasmenuoki juos. (4 skaidrė)

  4. Susipažinki su esamojo laiko veiksmažodžių asmenavimu daugiskaitoje. (5 skaidrė)

  5. Namų darbai: perskaityki tekstą ir pabrauki veiksmažodžius. (Tekstas 6)

 • 11 PAMOKA

  Gebėsite nusakyti esamuoju laiku kasdienes veiklas ir buities darbus.


  Ko mokysimės:
  1. Pavadinti žodžius, naudojant vaizdinę medžiagą.
  2. Atskirti kryptį nuo vietos.
  3. Garsiai skaityti tekstą ir jame atpažinti veiksmažodžius.
  4. Papasakoti apie savo įprastą rytą, dieną, savaitgalį.


  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki Petraičių šeimą. Išmoki skaityti tekstą garsiai, tardamas(-a) pabrėžki veiksmažodžius. (Tekstas 7)

  2. Peržiūrėki paveikslėlius ir pabandyki įvardyti, kas juose pavaizduota. Jei kažkurių nežinai, kitoje skaidrėje yra paveikslėlius atitinkantys žodžiai, bet jie surašyti atsitiktine tvarka. (1, 2 skaidrės)

  3. Perskaityki sakinius, kur nusakoma kryptis arba vieta. Pasirinki, kuri iš frazių tinka kiekviename sakinyje. (3 skaidrė)

  4. Panagrinėki, iš ko susideda dienos valgių pavadinimai. (4 skaidrė)

  5. Prisiminki laiko išsireiškimus. Juo vartododamas(-a) pasakyki kelias frazes apie savo: 1) ryto rutiną, 2) dienos veiklas ir 3) savo šiandieną. Jei pritrūkai frazių, tau padės veiklų sąrašas kitose dviejose skaidrėse. (5, 6, 7 skaidrės)

  6. Namų darbai: prisiminki, kaip daugiskaitoje asmenuojami skirtingi veiksmažodžiai. Papasakoki apie savo įprastą savaitgalį. Galima naudotis veiksmažodžiais skaidrėje. (8 skaidrė)

 • 12 PAMOKA

  Kalbėdami apie įvairias veiklas gebėsite nurodyti, kur vyksta veiksmas ir kur link judate.


  Ko mokysimės:

  1. Prisiminsime, kaip papasakoti apie savo savaitgalį.
  2. Gebėsite suprasti tekstą apie dienos veiklas ir atsakyti į klausimus.
  3. Plačiau suprasti apie kryptį ir vietą.
  4. Sudaryti sakinius su kryptimi ir vieta.


  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki, kaip keičiasi veiksmažodžių galūnės daugiskaitoje. Papasakoki apie savo įprastą savaitgalį. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki Petraičius ir atsakyki į klausimus apie jų šeimą. Tekstą gali rasti šios pamokos dokumentuose. (2 skaidrė, Tekstas 8)

  3. Išnagrinėki, kokias galūnes turi vyriškosios (3 skaidrė) ir moteriškosios (4 skaidrė) giminių veiksmažodžiai, nusakantys, į kur judama. Perskaityki žodžius, įsidėmėki naujus. (3, 4 skaidrės)

  4. Išnagrinėki, kokias galūnes turi vyriškosios (5 skaidrė) ir moteriškosios (6 skaidrė) giminių veiksmažodžiai, nusakantys, kur esama. Perskaityki žodžius, įsidėmėki naujus. (5, 6 skaidrės)

  5. Perskaityki sakinius su krypties ir vietos pavyzdžiais. Išsirinki keletą žodžių iš 3-6 skaidrių ir sugalvoki su jais po sakinį. (7 skaidrė)


 • 13 PAMOKA

  Gebėsite palaikyti nesudėtingą pokalbį apie artimiausius planus.


  Ko mokysimės:

  1. Atpažinti kryptį ir vietą sakiniuose.
  2. Suprasti judėjimo veiksmo skirtumą kalbant apie vietas ir žmones.
  3. Asmenuoti žodį „veikti”.
  4. Kalbėtis apie artimiausius planus.

   

  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki, kaip keičiasi žodžių formos, kai kalbama apie kryptį ir vietą. (1, 2 skaidrės)

  2. Skaityki sakinius, pakeisdamas(-a) žodžius skliaustuose į tinkamą formą. (3 skaidrė)

  3. Išnagrinėki, kuo skiriasi „į” (vieta) ir „pas” (žmogus) frazėse su veiksmažodžiais. (4 skaidrė)

  4. Išnagrinėki, kaip asmenuojamas veiksmažodis „veikti”. (5 skaidrė)

  5. Perskaityki pokalbį apie artimus planus. Sudaryki naujus dialogus su raktiniais žodžiais apačioje. (6 skaidrė)

  6. Perskaityki pokalbį apie kiną. Panaudoki žodžių poras skaidrės apačioje ir sudaryki frazes, nusakančias, kada einame į kiną. (7 skaidrė)

  7. Prisiminki laiko išsireiškimus. Pavartodamas(-a) vietas ir veiksmus skaidrėje, sudaryki 9 sakinius. (8 skaidrė)


 • 14 PAMOKA

  Gebėsite nusakyti savaitės planus.


  Ko mokysimės:

  1. Kuo skiriasi veiksmai, kuriuos atliekame patys ir kurie nukreipti į kitus.
  2. Kaip sudaroma bendratis.
  3. Papasakoti apie savo ir kitų savaitės tvarkaraštį.
  4. Taisyklingai pavartoti žodžius užduotyje.

   

  Pamokos eiga:

  1. Išanalizuoki, kaip sudaromi sangrąžiniai veiksmažodžiai. Jie vartojamis nusakyti veiksmams, kuriuos žmogus atlieka pats sau arba kartu su kitu asmeniu. (1 skaidrė)

  2. Atkreipkite dėmesį kaip sudaromas tokių veiksmažodžių bendraties forma. (2 skaidrė)

  3. Perskaityki pavyzdžius su bendratimi. Įsiminki naujus žodžius. (3 skaidrė)

  4. Pavartoki savaitės dienas ir paros laiką ir papasakoki, ką tu paprastai veiki kiekvieną dieną arba ką veiki šią savaitę. (4 skaidrė)

  5. Skaityki tekstą (jį rasi šios pamokos dokumentuose) ir tuščiose vietose pasirinki tinkamus žodžius iš sąrašo viršuje. Jei reikia, pakeiski jų formą į tinkamą. (Tekstas 9)

  6. Panagrinėki Rasos savaitės dienotvarkę. Atsakyki į klausimus, kur ji yra ir kur eina kiekvieną dieną. (5 skaidrė)

  7. Namų darbai: garsiai perskaityki tekstą apie Rasą ir Vytautą ir pabrauki kryptis (į kur?) ir vietas (kur?). (Tekstas 10)

 • 15 PAMOKA

  Gebėsite atpažinti ir sudaryti praeities laiko veiksmažodžius.


  Ko mokysimės:

  1. Pakviesti ką nors į kiną ar baseiną.
  2. Kaip sudaryti žodžių junginius su bendratimi.
  3. Kaip žodis „būti“ skamba įvairiuose asmenyse ir laikuose.
  4. Kaip sudaromi skirtingų tipų veiksmažodžių praeities laikas.

   

  Pamokos eiga:

  1. Perskaityki pokalbį apie dienos planus. Sukurki analogišką dialogą su žodžiais apačioje. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip skamba veiksmažodžio bendratis. Pažiūrėki, kaip bendratis pasikeičia į „aš”. Atkreipki dėmesį, kad bendratis vartojama su galininku. Pasikartoki galūnes. (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip asmenuoti daiktavardį „būti” vienaskaitoje. Išmoki asmenuoti ir daugiskaitoje. Išasmenuoki kelias skirtingas tautybes. (3 skaidrė)

  4. Panagrinėki, kaip žodis „būti“ keičiasi kalbant apie praeitį. (4 skaidrė)

  5. Išanalizuoki, kaip būtajame laike asmenuojami veiksmažodžiai, kurie baigiasi „a”, „i” ir „o” (pagal trečiąjį asmenį „jis/ji”). (5, 6, 7 skaidrės)

  6. Namų darbai: garsiai perskaityki tekstą apie Rasą ir Vytautą. Pažymėki tiesioginius objektus su jų veiksmažodžiais ir laiko išsireiškimus. (Tekstas 11)


 • 16 PAMOKA

  Apibendrinsite ką žinote apie vietos nusakymą ir praktikuositės taisyklingai vartoti.


  Ko mokysimės:

  1. Tarti sudėtingesnius garsus.
  2. Prisiminsime, kaip nurodyti vietos ir pas asmenį kryptį.
  3. Kalbėti apie judėjimą iš kažkur.
  4. Nusakyti atostogų planus.
  5. Derinti veiksmą su asmeniu.

   

  Pamokos eiga:

  1. Perskaityki žodžius. Atkreipk dėmesį, kuo skiriasi c - č, s - š ir z - ž skambesys. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kada vartojama „į“, o kada - „pas“. Priskirki juos pateiktiems daiktavardžiams. Atkreipki dėmesį į žodį „svečiai“, nes jis vartojamas kaip išimtis. Peržvelki galininko galūnes. (2 skaidrė)

  3. Susipažinki, kaip žodžiai vartojami, kai norima nusakyti kryptį „iš“. Pridėki žodį „iš“ prie pateiktų žodžių ir pritaikyki tinkamą žodžio galūnę. Padėti turėtų kilmininko galūnės. (3 skaidrė)

  4. Prisiminki Rasą ir jos darbo savaitės tvarkaraštį. Kitoje skaidrėje rasi tuščią lentelę su jos atostogų savaite. Užpildyki ją atostogų veiklomis ir sudaryki sakinius apie tai, ką ji veikia skirtingomis dienomis. (4, 5 skaidrės)

  5. Peržiūrėki veiksmažodžius ir nustatyki, kurie įvardžiai tinka kiekvienam iš jų. (6 skaidrė)

  6. Namų darbai: sakiniuose pakeiski žodžius į tinkamą jų formą. (7, 8 skaidrės)


 • 17 PAMOKA

  Gebėsite kalbėti apie kai kuriuos veiksmus praeityje.


  Ko mokysimės:

  1. Kurti sakinius, turint bendratį ir objektus.
  2. Prisiminsime naudingą veiksmažodį „būti”.
  3. Prisiminsime, kaip sudaromi klausimai.
  4. Atpažinti veiksmažodžių skirtumus, kai kalbama apie praeitį.          

   

  Pamokos eiga:

  1. Kiekvienam veiksmažodžiui išrinki pagal prasmę tinkančius daiktavardžius ir ištarki juos teisinga forma. Jei reikia pagalbos, dešinėje yra surašyta, kaip keičiasi skirtingos galūnės. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip bendratis pakeičiama į frazes su „aš“.  Sudaryki sakinius su „aš“, vartodamas(-a) pateiktus veiksmažodžius ir objektus. Į sakinius įtrauki tik tuos objektus, kurie tinka pagal prasmę. (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip kalbant apie skirtingą laiką keičiasi veiksmažodis „būti“. (3 skaidrė)

  4. Prisiminki, kokie vartojami žodžiai, norint paklausti klausimo. Kitoje skaidrėje rasi teiginius - pakeiski juos į klausimus. (4, 5 skaidrės)

  5. Panagrinėki, kuo skiriasi praeities veiksmažodžiai, kurie baigiasi „o“. Išasmenuoki kitus veiksmažodžius skaidrės apačioje. (6 skaidrė)

  6. Panagrinėki, kuo skiriasi praeities veiksmažodžiai, kurie baigiasi „ė“. Išasmenuoki kitus veiksmažodžius skaidrės apačioje. (7 skaidrė)


 • 18 PAMOKA

  Gebėsite kalbėtis apie žmones, turint tik jų asmens duomenis.


  Ko mokysimės:

  1. Suprasti mažybinius žodžius.
  2. Atpažinti nežinomus žodžius klausantis kalbos.
  3. Prisiminsime kilmininką ir tiesioginius objektus.
  4. Pristatyti žmones, turint tik jų asmens duomenis.

   

  Pamokos eiga:

  1. Pamėginki atskirti, kurie žodžiai tinka kiekvienai eilei. Atkreipki dėmesį į mažybinius žodžius su „el“ ir panagrinėki, kaip jie sudaromi. (1 skaidrė)

  2. Paklausyki teksto ir pamėginki įrašyti trūkstamus žodžius taip, kaip juo girdi. (Tekstas 12)

  3. Prisiminki, kaip sudaromas kilmininkas. (2 skaidrė)

  4. Prisiminki veiksmažodžius ir tiesioginius objektus. Kiekvienam iš veiksmažodžių sugalvoki po tinkantį objektą. (3 skaidrė)

  5. Peržiūrėki duomenis apie 4 žmones ir pristatyki juos sakiniais. Jei reikia pagalbos, kitoje skaidrėje gali prisiminti, kaip keičiasi galūnės. (4, 5 skaidrės)

  6. Namų darbai: skaitydamas(-a) sakinius pakeiski objektus į reikiamą formą. (6, 7 skaidrės)


 • 19 PAMOKA

  Gebėsite išklausius pokalbį pasakyti keletą sakinių apie kalbantįjį.


  Ko mokysimės:

  1. Atpažinti sudėtingesnius garsus klausantis kalbos.
  2. Įrašyti asmens duomenis ir pristatyti save.
  3. Prisiminsime, kaip pasakyti, ko norėtume ar ko nemėgstame.
  4. Naujų objektų pavadinimų.
  5. Pasakyti keletą sakinių apie dialogo dalyvį.
   

  Pamokos eiga:

  1. Pasiklausyki žodžių ir pamėginki įrašyti trūkstamas raides. (1 skaidrė)

  2. Įrašyki savo asmens duomenis ir pagal tai sudaryki sakinius apie save. (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip keičiasi daiktavardžiai, kai norint išreikšti, ko norėtum ar ko nemėgsti. Pakeiski žodžius į tinkamą jų formą. Pasikartoki minkštumo ženklą. (3 skaidrė)

  4. Peržvelki veiksmažodžius ir daiktavardžius. Sujunki juos į frazes. Išmoki naujus žodžius. (4 skaidrė)

  5. Perskaityki dialogą su Kristina. Remdamasis(-i) pokalbiu, kitoje skaidrėje surašyki Kristinos asmens duomenis. (5, 6 skaidrės)

  6. Namų darbai: su kiekvienu žodžiu (ar žodžių junginiu) sudaryki po sakinį. (7 skaidrė)


 • 20 pamoka

  Pasikartoję įtvirtinsite veiksmažodžių, nusakančių kasdienes veiklas ir buities darbus vartojimą esamuoju laiku.


  Ko mokysimės:
  1. Tarsime sudėtingesnius garsus.
  2. Prisiminsime tekstą apie Rasą ir Vytautą ir užpildysime informaciją apie juos. 
  3. Prisiminsime, kaip papasakoti apie save.
  4. Prisiminsime, kaip taisyklingai užduoti klausimus.
  5. Susipažinsime su žodžiais, nusakančiais pagrindinius buities darbus.


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki ir ištarki žodžius. Atkreipki dėmesį, kuo skiriasi t - d, k - g ir p - b skambesys. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki tekstą apie Rasą ir Vytautą, užpildyki informaciją apie juos. Nepamirški taisyklingai pavartoti galininko, kilmininko ir vietininko linksnių. Jei reikės pagalbos prisimenant linksnius, jų paaiškinimus rasi kitoje skaidrėje. (2 ir 3 skaidrė, tekstas 1)

  3. Papasakoki apie save remdamasis (-si) nurodymais pateiktais skaidrėje. (4 skaidrė)

  4. Prisiminki, kaip taisyklingai užduoti klausimą, atliki užduotį - sujunki švediškus klausiamuosius žodžius su juos atitinkančiais lietuviškais. Tada užduoki klausimus pagal pateiktus teiginius. (Užduotis, 5 skaidrė)

  5. Prisiminki tekstą apie Petraičių šeimą, perklausyki jį dar kartą ir suraski bei pabrauki frazes, apibūdinančias buities darbus. Jei randi naujų žodžių, išsiverski juos. (Tekstas 6)

  6. Namų darbaiPaklausyki tekstą apie Alex’ą ir Niels’ą bei užpildyki informaciją apie juos. Nepamirški taisyklingai pavartoti galininko, kilmininko ir vietininko linksnių. (6 skaidrė) 


 • 21 pamoka

  Įtvirtinsite jau turimas žinias: gebėsite pristatyti kitą asmenį. 


  Ko mokysimės:

  1. Paklausius tekstą įrašyti praleistas raides.
  2. Prisiminsime, kaip pristatyti kitą žmogų.
  3. Išmoksime taisyklingai užduoti klausimą vartojant klausiamuosius žodžius. 
  4. Bandysime suprasti, ar teiginiai apie perskaitytą tekstą yra teisingi ar klaidingi.

  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki teksto ir įrašyki praleistas raides. (Diktantas)

  2. Prisiminki pokalbį apie Kristiną bei pristatyki ją. Nepamirški taisyklingai panaudoti linksnių. (2 ir 3 skaidrė)

  3. Prisiminki tekstą apie Tomo rytą. Išklausius, užpildyki informaciją apie Tomą. (Tekstas 13, 4 skaidrė) 

  4. Prisiminki ir paklausyki tekstą apie Petraičių šeimą. Ar skaidrėje pateikti teiginiai teisingi? (5 skaidrė, 6 Tekstas) 

  5. Sugalvoki klausimus remdamasis (-si) tekstu ir atsakyki į juos. (6 skaidrė)

  6. Namų darbai: pateiktame tekste paryškinki juodai vietininkąpabrauki galininką ir pasvirusiu šriftu pažymėki kilmininką. Sugalvoki klausimus kiekvienam junginiui su klausiamaisiais žodeliais: ką, kur, ko, iš kur. (Namų darbai) • 22 pamoka

  Gebėsite suprasti ir sudaryti veiksmažodžius su priešdėliais į-, iš-, at- ir už-.


  Ko mokysimės: 

  1. Atpažinsime ir ištarsime dvibalsius.
  2. Prisiminsime veiksmažodžio „būti“ asmenavimą ir veiksmažodžių, kurie baigiasi „o“ asmenavimą.
  3. Išanalizuosime, kaip veiksmažodžiai sudaromi su priešdėliais į-, iš-, at-, už-.
  4. Atpažinsime tekste veiksmažodžius, sudarytus su priešdėliais.

  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki įrašo ir ištarki žodžius su dvibalsiais. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip yra asmenuojamas veiksmažodis „būti” esamajame ir būtajame laike. Sugalvoki sakinius pavartojant duotus žodžius ir veiksmažodžio „būti“ taisyklingą formą.  (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip yra asmenuojami tiek esamajame, tiek būtajame laike veiksmažodžiai, kurie baigiasi „o” (pagal trečiąjį asmenį „jis/ji”). Prisiminki, kokius dar veiksmažodžius žinai, kurie baigiasi „o“. (3 skaidrė)

  4. Išanalizuoki priešdėlius, nurodančius kryptį į vidų (į-), į lauką (iš-), priartėjimą prie kažko, veiksmo atlikimą arba grąžinimąjį veiksmą (at-) ir užbaigtą/atliktą veiksmą (-už). (4 skaidrė).

  5. Perskaityki tekstą „Kelionė į darbą“. Pateiktame tekste pabrauki veiksmažodžius, kurie sudaryti su priešdėliais į-, iš-, at-, už-. Raski tekste nežinomus žodžius ir išsiverski juos.  (Tekstas 14).

  6. Namų darbai: išsiverski naujas frazes ir sugalvoki su jomis po sakinį. Užduoki klausimus toms frazėms (pvz: išeinu iš buto - iš kur išeinu?). (5 skaidrė)
 • 23 pamoka

  Gebėsite asmenuoti veiksmažodį eiti” (sudarytą su priešdėliais) tiek esamajame, tiek būtajame laike.


  Ko mokysimės:

  1. Ištarsime daugiskaitos ir vienaskaitos daiktavardžių galūnes.
  2. Prisiminsime, kaip keičiasi skaičių galūnės mot.g. ir vyr.g. bei 
  3. Pakartosime priešdėlius į-, iš-, at-, už-.
  4. Išsiaiškinsime, kuo skiriasi veiksmažodžio „eiti“ forma praeityje.


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki įrašo ir ištarki paskui jį pateiktus žodžius. Pasikartoki vienaskaitos ir daugiskaitos daiktavardžių galūnes, dvibalsius ir atkreipki dėmesį, kaip vyksta garso kaita žodžio šaknyje (dirba-darbas). (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip keičiasi skaičių galūnės mot.g. ir vyr.g., daugiskaitoje ir vienaskaitoje. Sugalvoki sakinius pavartojant skaičius ir skaidrėje esančius žodžius. (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip asmenuojami veiksmažodžiai, kurie baigiasi galūne -o ir -ė. Išsiverski naujus žodžius, kurie baigiasi galūne -ė. Sugalvoki 5 sakinius vartodamas (-a) šiuos veiksmažodžius. (3, 4 ir 5 skaidrė)

  4. Pasikartoki priešdėlių į-, iš-, at-, už- sudarymą veiksmažodyje „eiti". Atliki užduotį: įrašyki praleisto veiksmažodžio „eiti“ taisyklingą formą esamajame laike, pavartoki tinkamą priešdėlį. (6 skaidrė, Užduotis)

  5. Išanalizuoki, kuo skiriasi veiksmažodis „eiti“ praeityje. Atkreipki dėmesį, kaip keičiasi balsis veiksmažodžio šaknyje.  (7 skaidrė)

  6. Namų darbai: irašyki praleistą veiksmažodžio „eiti" formą būtajame laike, pavartoki teisingą priešdėlį. (Užduotis)

 • 24 pamoka

  Gebėsite pasakyti, kaip esate apsirengę.


  Ko mokysimės:

  1. Išklausius sudėtingesnį tekstą suprasime apie ką jame yra kalbama.
  2. Prisiminsime veiksmažodžių, kurie baigiasi galūnėmis -o,-ė, asmenavimą.
  3. Išmoksime žodžius, nusakančius rūbus.
  4. Išmoksime veiksmažodžius, kurie nusako apsirengimo procesą ir pasakysime, kaip esame apsirengę.


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki anekdotus ir pabrauki naujus žodžius. (1-2 skaidrė) 

  2. Prisiminki, kaip asmenuojami veiksmažodžiai, kurie baigiasi galūne -o, -ė. (3, 4 ir 5 skaidrė) 

  3.  Atliki užduotį: esamojo laiko veiksmažodžius pakeiski į būtąjį laiką. Papasakoki žodžiu, ką tu darei vakar. (Užduotis

  4. Išsiverski rūbų pavadinimus. (Paveikslėlis, 6 skaidrė)

  5. Išsiverski ir išmoki naujus veiksmažodžius, nusakančius apsirengimo procesą. Pasakyki, kaip šiandien esi apsirengęs (-usi). (7 skaidrė) 

  6. Namų darbai: įrašyki tinkamą praleistų veiksmažodžių formą praeityje. (Namų darbai


 • 25 pamoka

  Gebėsite pasakyti, kuo esate apsirengę pasitelkdamas (-a) spalvomis. 


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime, kaip asmenuojamas veiksmažodis „būti“ esamajame ir būtajame laike III asm. vns.
  2. Sudarysime naujas frazes.
  3. Prisiminsime rūbų pavadinimus ir veiksmažodžius, nusakančius apsirengimo procesą.
  4. Išsiaiškinsime, kaip spalvas nusakantys būdvardžiai derinami prie daiktavardžių.
  5. Apibūdinsime, kaip esame apsirengę, pavartojant spalvas.


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki ir ištarki -ė veiksmažodžius tiek esamajame, tiek būtajame laike (III asm. vns.). Išsiverski nežinomus žodžius (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip asmenuojamas veiksmažodis „būti“ esamajame ir būtajame laike, išasmenuoki pats (pati). (2 skaidrė) 

  3. Išsiverski naujus žodžius ir sudaryki frazes su jais. Atkreipki dėmesį į veiksmažodžio galūnes. (3 skaidrė)

  4. Prisiminki rūbų pavadinimus ir veiksmažodžius, nusakančius apsirengimo procesą. (4 skaidrė)

  5. Išanalizuoki, kaip spalvas nusakančių būdvardžių galūnės yra derinamos prie daiktavardžio. (5 skaidrė)

  6. Pasakyki, kaip esi šiandien apsirengęs (-usi) pavartojant spalvas. (6 skaidrė)

  7. Namų darbai: išklausyki tekstą „Nauja diena“ bei išgirski ir įrašyki praleistus žodžius. (Namų darbai) • 26 pamoka

  Gebėsite pasakyti, kaip šiandien jaučiatės.


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime spalvas nusakančių būdvardžių darybą.
  2. Atpasakosime tekstą ir atsakysime klausimus apie jį.
  3. Susipažinsime su naujais žodžiais, kurie nurodo, kaip jautiesi.
  4. Perskaičius dialogą atpažinsime, kaip jaučiasi žmogus.


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki ir ištarki -ė veiksmažodžius tiek esamajame, tiek būtajame laike (III ir II asm. vns.). Išsiverski nežinomus žodžius (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip spalvas nusakantys būdvardžiai derinami prie daiktavardžių. Sugalvoki sakinius su jais. Prisiminki veiksmažodžius, nusakančius apsirengimo procesą, atliki užduotį: pagal pateiktą pavyzdį sudaryki frazes, o tada sugalvoki sakinius su jomis. (2 skaidrė, Užduotis)

  3. Susipažinki su žodžiais, nusakančiais savijautą. Išsiverski juos. (3 skaidrė)

  4. Perskaityki du dialogus ir pasakyki, kaip jaučiasi pašnekovai. (4 ir 5 skaidrė)

  5. Prisiminki tekstą „Nauja diena“, papasakoki apie tekste aprašomą dieną, pasakyki, kaip jaučiasi kalbėtojas. Pasakyki, kaip tu jautiesi šiandien (Tekstas 15 

  6. Namų darbai: papasakoki apie savo rytą pagal pateiktus klausimus (6 skaidrė).
 • 27 pamoka

  Gebėsite taisyklingai pavartoti veiksmažodžius, kurių priebalsis šaknyje keičiasi (d-dž, t-tč)  būtajame laike.


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime, kaip apibūdinti savo savijautą.
  2.  Sudarysime dialogus apie savijautą.
  3. Išsiaiškinsime, kaip keičiasi veiksmažodžių šaknis praeityje (d - dž ir t – č).
  4. Prisiminsime įvardžius.


  Pamokos eiga:

  1. Pateiktose eilutėse išrinki žodį, kuris netinka. Paaiškinki kodėl. (Užduotis 28 pamokai “Kas netinka?”)

  2. Prisiminki tekstą „Nauja diena“, atsakyki į klausimus apie jį. (Tekstas 15, 1 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip pasakyti, kuo esi apsirengęs bei papasakoki apie savo rytą. (2 skaidrė)

  4. Prisiminki dialogus apie savijautą ir žodžius, nusakančius, kaip jautiesi.  Pagal anksčiau išanalizuotus dialogus ir pagal skaidrėje pateiktus apibūdinimus kiekvienai rolei sudaryki dialogus. ( 3 ir 4 skaidrė)

  5. Išanalizuoki, kaip keičiasi veiksmažodžių šaknis praeityje (d - dž ir t – č). Sugalvoki 5 sakinius su šiais veiksmažodžiais. (5 skaidrė)

  6. Namų darbai: prisiminki įvardžius. Nurodyki, koks įvardis tinkamas pateiktam veiksmažodžiui. (Užduotis „Įvardžiai”)


 • 28 pamoka

  Gebėsite papasakoti apie savijautą/nuotaiką remdamasis (-si) tekstu.


  Ko mokysimės:
  1. Pasikartosime galininko ir kilmininko linksnius. 
  2. Pasikartosime, kaip keičiasi veiksmažodžių šaknis praeityje. 
  3. Pasikartosime, kaip apibūdinti savijautą/nuotaiką.
  4. Išklausę teksto atpasakosime jį.


  Pamokos eiga:

  1. Pasikartoki galininko ir kilmininko linksnius. Sugalvoki sakinius su šiais linksniais. (1, 2 skaidrė)

  2. Pasikartoki įvardžius. Kiekvienam veiksmažodžiui parinki jam tinkantį įvardį. (3 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip keičiasi veiksmažodžių šaknis praeityje (d - dž ir t – č). (4 skaidrė)

  4. Prisiminki, kaip apibūdinti nuotaiką. (5 skaidrė)

  5. Perskaityki tekstą. Papasakoki, kokios nuotaikos pasakotojas kiekvienoje pastraipoje ir kodėl. (Tekstas 16)

  6. Namų darbai: Išklausyki tekstą apie Martyną. Užpildyki informaciją skaidrėje remdamasis (-si) išklausytu tekstu. (6 skaidrė)

 • 29 PAMOKA

  Gebėsite apibūdinti gyvenimo būdą.


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime, kaip asmenuoti ir kaityti laikus. 
  2. Išmoksime papasakoti apie kito žmogaus gyvenimo būdą.
  3. Išmoksime papasakoti apie savo gyvenimo būdą.
  4. Išmoksime naujus žodžius apie televiziją.

   

  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki asmenavimą ir laikus. Skaidrėje rasi klausimą, remdamasis (-si) juo sudaryki žodžius. Jei prireiks pagalbos kitoje skaidrėje rasi priminimą apie laikų kaitymą. (1, 2 skaidrė) 

  2. Prisiminki tekstą apie Martyną. Išklausius dar kartą, papasakoki apie Martyną. (Tekstas 17

  3. Perskaityki tekstą apie Ireną. Išsiverski nežinomus žodžius. Skaidrėje rasi klausimus apie gyvenimo būdą, remdamasis (-si) jais papasakoki apie Ireną ir Tomą. (Tekstas 18, 4 skaidrė) 

  4. Papasakoki apie savo gyvenimo būdą. (5 ir 6 skaidrė)

  5. Išmoki pasakyti televizijos žanrų pavadinimus. Kokio žanro yra kiekviena televizijos laida programoje? Kokius žanrus žiūri tu? (7, 8, 9 skaidrė)