Temos struktūra

 • FOR THOSE, WHO WANT MORE

  Try out the word courses specially prepared for you by Memrise and learning will become fun, and the lessons learned will surely stay in your long-term memory!

  💡Don't wait and start now:

  A 1.1. level - https://app.memrise.com/groups/

  💭 Have you learned your course words already? Or maybe you want to review? Purchase cards for other courses and don't stop improving! We especially recommend trying out the course designed to learn past tense verb forms!

  💡 Purchase link: https://tickets.paysera.com/en/step/zodziu-korteles/select  

  After purchasing the desired word cards, you will receive instructions and will be able to join the Memrise course.


   💭 Want to improve not only your vocabulary but also review grammar more broadly, reinforce existing knowledge, and practice additionally? Purchase a course for PATS+-learning and review! with expert lecturer video lessons, additional learning materials, and review tasks!

  💡 PATS+ purchase link!: https://tickets.paysera.com/lt/step/pats-pamokose/select 


  By clicking the link, you will find our Facebook page, where we announce news, joys, and events. We invite you to become members of the community!

  💡 You can find it here: https://www.facebook.com/siaureskryptimi  

  You can also find us on LinkedIn and Instagram!

   

 • 1 pamoka

  Pasikartosite jau išmoktus žodžius ir veiklas. 


  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki jau išmoktus žodžius bei veiklas. Papasakoki, ką matai nuotraukose. 

  2. Pažiūrėki pasaką apie Mėnulį ir Saulę bei atliki užduotis.

 • 2 pamoka

  Gebėsite plačiau ir detaliau apibūdinti gyvenimo būdą.


  Ko mokysimės:

  1. Prisiminsime televizijos žanrus.
  2. Prisiminsime, kaip papasakoti apie gyvenimo būdą.
  3. Remdamiesi tekstu atsakysime į klausimus.
  4. Išmoksime plačiau papasakoti gyvenimo būdą. 

  Pamokos eiga:


  1. Prisiminki televizijos žanrus. Pasakyki, kokiu laiku yra rodoma kiekviena televizijos laida bei kokio ji žanro. Jei pamiršai televizijos žanrus, juos rasi kitoje skaidrėje. (1-3 skaidrės)

  2. Prisiminki, kaip papasakoti apie savo gyvenimo būdą. Atsakyki į klausimus. Atkreipki dėmesį į veiksmažodžius, kuriuos asmenuojant šaknyje keičiasi balsis (d-dž) (4-6 skaidrės)

  3. Prisiminki ir išklausyki tekstą apie Irenos gyvenimo būdą. Atkripki dėmesį, kaip vartojami linksniai tekste. Suraski tekste kilmininko, galininko ir vietininko linksnius, juos pabrauki. (Tekstas 1)

  4. Atsakyki į klausimus remdamasis (-si) išklausytu tekstu apie Ireną. (7 skaidrė)

  5. Perskaityki tekstą apie Silvijos gyvenimo būdą. (8 skaidrė)

  6. Namų darbai: remdamasis (-si) pateiktais klausimais aprašyki savo gyvenimo būdą. (9 skaidrė)


 • 3 pamoka

  Gebėsite atpažinti, sudaryti bei išasmenuoti sangrąžinius veiksmažodžius.


  Ko mokysimės:

  1. Prisiminsime, kaip asmenuoti veiksmažodžius.
  2. Prisiminsime, kaip papasakoti apie savo gyvenimo būdą.
  3. Prisiminsime, kaip sudaromi sangrąžiniai veiksmažodžiai. 
  4. Išmoksime asmenuoti sangrąžinius veiksmažodžius.


  Pamokos eiga:


  1. Diktantas. Išgirski ir parašyki žodžius. (Diktantas)

  2. Prisiminki, kaip keičiasi veiksmažodžių, kurie baigiasi galūne -o arba -ė (pagal esm.l. III asm.), galūnės praeityje (būt.l. II asm.). Išasmenuoki skaidrėje esančius veiksmažodžius. (1 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip papasakoti apie savo gyvenimo būdą. Remdamasis (-si) klausimais papasakoki. (2 skaidrė)

  4. Prisiminki, kaip sudaromi sangrąžiniai veiksmažodžiai. Išanalizuoki, kaip sudaromi sangrąžiniai veiksmažodžiai su priešdėliais. (3, 4 skaidrė)

  5. Išmoki asmenuoti sangrąžinius veiksmažodžius dabartyje. Pabandyki išasmenuoti pats/pati tuos sangrąžinius veiksmažodžius, kuriuos jau moki.  (5 skaidrė)

  6. Prisiminki tekstą apie Silviją. 

  7. Namų darbai: išasmenuoki pateiktus sangrąžinius veiksmažodžius. (Namų darbai)


 • 4 pamoka

  Gebėsite papasakoti apie kito žmogaus laisvalaikį


  Ko mokysimės:

  1. Prisiminsime sangrąžinius veiksmažodžius.
  2. Prisiminsime, kaip apibūdinti savo nuotaiką/savijautą.
  3. Papasakosime apie kito asmens laisvalaikį.

  Pamokos eiga:

  1. Paveikslėliai? (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip sudaromi sangrąžiniai veiksmažodžiai su priešdėliais. Sugalvoki sakinius su skaidrėje esančiais veiksmažodžiais. Atliki užduotį: įrašyki sangrąžinius veiksmažodžius su priešdėliai (kartais tai ne sangrąžiniai veiksmažodžiai).  (2 ir 3 skaidrės, užduotis (sangrąžiniai veiksm.))

  3. Prisiminki, kaip apibūdinti savo nuotaiką/savijautą. Sukurki dialogus su skaidrėje esančiais apibūdinimais. (4-5 skaidrė)

  4. Prisiminki tekstą apie Silviją. Atpasakoki tekstą. (6 skaidrė)

  5. Perskaityki tekstą apie Jono laisvalaikį. Išsiverski nežinomus žodžius, tekste raski sangrąžinius veiksmažodžius. Atkreipki dėmesį į linksnių vartojimą. Atsakyki į klausimus apie Joną. (7 skaidrė, Tekstas 3)

  6. Namų darbai: parašyki 5-10 sakinių apie savo draugo/draugės laisvalaikį.


 • 5 pamoka

  Susipažinsite su žodžiais, apibūdinančiais būstą. 


  Ko mokysimės:

  1. Prisiminsime, kaip kaitomi skaičiai gimine ir kilmininko linksniu.
  2. Susipažinsime su žodžiais, apibūdinančiais būstą ir kambarius
  3. Išmoksime apibūdinti savo būstą, nurodyti kokie kambariai jame yra. 

  Pamokos eiga:

  1. Išklausyki ir prisiminki tekstą apie Joną. Remdamasis (-si) klausimais atpasakoki jį. (1 skaidrė)

  2. Prisiminki, kaip kaitomi skaičiai gimine. Sugalvoki 5 sakinius pavartodamas (-a) skaičius. (2 skaidrė)

  3. Prisiminki, kaip kaitomi skaičiai kilmininko linksniu. Pasakyki 5 sakinius su konstrukcija “Man reikia …. ”, nepamirški tinkamai panaudoti linksnio. (3 skaidrė)

  4. Susipažinki su žodžiais, apibūdinančiais būstą ir aplinką. Išsiverski nežinomus žodžius. Pasakyki, kokiame būste ir kokioje vietoje gyveni tu. (5-7 skaidrė)

  5. Susipažinki su žodžiais, nurodančiais kambarius. Išsiverski nežinomus žodžius bei pasakyki, kokius kambarius matai paveikslėlyje. (8-9 skaidrė)

  6. Namų darbai: parašyki 5 sakinius savo būstą ir aplinką, kurioje gyveni, nurodyk kiek ir kokių kambarių yra tavo name. 


 • 6 pamoka

  Gebėsite pakalbėti apie namo erdves.


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime kelintinius skaitvardžius.
  2. Išmoksime nurodyti, kelintame aukšte gyvename. 
  3. Pasitelkiant vietininko linksnį papasakoti apie gyvenamąją vietą. 


  Pamokos eiga:

  1. Prisiminki kelintinius skaitvardžius. Suskaičiuoki iki 10.  (1 skaidrė) 

  2. Sužinome kaip pasakyti kelintame aukšte gyvenama pasitelkiant vietininko kur? linksnį.  Pasakyki kelintame aukšte gyveni tu. (2-3 skaidrė)

  3. Sugalvoki sakinius apie būstą nuotraukose - pasakyki, kur būstas yra (mieste, kaime), koks būsto tipas (namas, daugiaaukštis namas ir kita). Nepamirški pavartoti kelintinių skaičių ir vietininko linksnio. (4-7 skaidrės)

  4. Prisiminki kambarių pavadinimus, įvardinki, kokios erdvės yra name, kiek kambarių yra name. Išmoki naujus namo erdvių pavadinimus. Sugalvoki su jais sakinius. Išmoki pasakyti, ko name nėra. 

  5. Išmoki pasakyti,  erdvių pavadinimus pasitelkiant vietininko linksnį. 

  6. Namų darbai: papasakoki apie savo būstą atsakydamas (-a) į klausimus. 


 • 7 pamoka

  Gebėsite įvardinti baldus, esančius namuose.


  Ko mokysimės:
  1. Prisiminsime esamąjį ir būtąjį laikus.
  2. Išmoksime papasakoti apie baldus ir įrangą namuose.
  3. Prisiminsime deminutyvus.
  4.  Išmoksime pasakyti, kur yra daiktas. 


  Pamokos eiga:

  1. Paklausyki įrašo ir prisiminki, kaip pasakyti veiksmažodžius esamuoju ir būtuoju laikais. Sugalvoki su šiais žodžiais sakinių pavartojant abu laikus. 

  2. Išmoki pasakyti, kokie baldai ir virtuviniai įrankiai virtuvėje yra. Pasakyki, kokius daiktus matai paveikslėlyje. 

  3. Atkreipki dėmesį, kad kai kurie baldų ar įrankių pavadinimai sudaryti pridedant priesagą -el. Taip pat prisiminki, kaip sudaromi deminutyvai. Sugalvoki su jais sakinius. 

  4. Prisiminki vietininko linksnį. Įvardinki, kas yra virtuvėje ir balduose. Išmoki pasakyti, kur yra daiktai, pasitelkiant prielinksnį ant + kilmininko linksnį. Sugalvoki sakinius su šiais linksniais.

  5. Prisiminki, kaip pasakyti, kiek daiktų yra. Nepamirški pavartoti daugiskaitos formos.

  6. Namų darbai: papasakoki apie savo virtuvę. Kokie baldai, prietaisai ir įrankiai joje yra. Taip pat atliki užduotį ir parinki tinkamus veiksmažodžius.

 • 8 pamoka

  Gebėsite įvardinti, kokie baldai ir įranga yra vonios kambaryje, miegamajame ir svetainėje.


  Ko mokysimės:

  1. Pasikartosime virtuvės įrangos ir baldų žodyną.
  2. Papasakosime, kokius baldus ir įrangą turime namuose.
  3. Išmoksime pasakyti, kur yra daiktai, pavartojant tinkamus prielinksnius.


  Pamokos eiga:

  1. Papasakoki, ką matai paveikslėlyje. Įvardinki virtuvėje esančius daiktus ir įrangą. 

  2. Išklausyki tekstą. Apibūdinki, kokie būstai yra skelbimuose. Išrinki naujus žodžius bei juos išverski.

  3. Papasakoki, kokius baldus ir įrangą matai vonios kambaryje. Išrinki naujus žodžius bei išmoki juos.

  4. Papasakoki, kokius baldus ir įrangą matai miegamajame ir svetainėje. Išrinki naujus žodžius bei išmoki juos.

  5. Išmoki pasakyti, kur daiktai yra, pavartojant tinkamus prielinksnius.

  6. Namų darbai: papasakoki apie savo namus. Parašyki, kokie baldai ir įranga yra tavo namų erdvėse.

 • 9 pamoka

 • 10 pamoka